WOW kongres

WOW Meartalich

Woansdei 20 juny 2018

‘WOW Meartalich’ is in ynspirearjend ûnderwiiskongres mei workshops, plenêre sprekkers en withoefolle lessuggestjes.
Alles op it mêd fan meartalich ûnderwiis.

Datum: 20 juny 2018
Tiid: 12.00 – 17.00 (ynkl. lunsj)
Foar: learkrêften, dosinten, taalkoördinatoaren en direksjeleden út it primêr- en fuortset ûnderwiis
Wêr: Adverium Drachten
Iepening: Troch de commissaris van de Koning in de provincie Fryslân, de heer drs. A.A.M. Brok
Sintrale Sprekker: Mark Mieras

Programma
12.00-12.45: Inloop en lunch deelnemers
13.00-13.15: Opening door Arno Brok
13.15-13.45: Albert Walsweer en Nynke Anna Varkevisser (Taalplan Frysk)
13.55-14.40: Workshops ronde 1
14.40-15.05: Pauze
15.05-16.05: Lezing Mark Mieras
16.15-17.00: Workshops ronde 2

It kongres is fergees troch stipe fan de Provinsje Fryslân.

 

 
Spoar 8 ynrinsprekoere mei Dokter Douwes!
Hawwe jim fragen oer Spoar 8; bygelyks oer ynloggen, klearsetten fan lessen of oare technyske saken?
Nim jim fragen mei nei it kongres. Yn de sintrale hal helpt Dokter Douwes jim graach wer op wei!’