Wie zijn wij

Er is een samenwerkingsverband opgezet met een aantal organisaties die haar betrokken voelen en verantwoordelijk zijn voor het Fries in het onderwijs, namelijk:

De projectleiders

Jurjen Kingma (NHL)

Grip op begripend lêzen

Drs. Jurjen Kingma is taalkundig onderzoeker bij het lectoraat Frysk en Meartaligens aan de NHL en Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Hij is projectleider voor het deelproject: “Toetsen Lêsbegryp”.

Reitse Jonkman (NHL)

Grip op wurdskat en grammatika (Frisia)

Dr. Reitze Jonkman is taalsocioloog van het Fries bij het lectoraat Frysk en Meartaligens aan de NHL en Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Hij is projectleider voor het deelproject: “Frisiatoets (metoade-ûnôfhinklike toetsen).

Albert Walsweer (NHL)

Grip op mûnlinge taalfeardigens en skriuwfeardigens

Dr. Albert Walsweer werkt sinds 2000 bij de NHL Hogeschool en is daar senior adviseur BO (afdeling ECNO) en senior onderzoeker bij het lectoraat Taalgebruik en Leren. Hij is opleider van de
taal coördinatoren in Friesland en heeft binnen de NHL Hogeschool de leiding over projecten in het kader van Boppeslach (Provincjensje Fryslân).

Wim de Boer (Afûk)

Grip op metoadebûne toetsen & Grip op LVS

Dr. Wim de Boer is hoofd onderwijs bij de Afûk. Hij is onderwijskundige en een expert op het gebeid van het gebruik van ICT in het onderwijs. Hij werkte eerder bij de Universiteit Twente, het SLO, in Mozambique bij de leraren opleiding en in Ecuador voor het ministerie van onderwijs. Meer informatie staat op www.wimdeboer.nl

Bernadet de Jager (Cedin)

Kommunikaasje en ymplemintaasje

Dr. Bernadet de Jager is senior onderzoeker bij Cedin, educatieve dienstverlening. Zij begeleidt schoolteams bij “opbrengstgericht werken” en praktijkgericht onderzoek. Daarnaast vooert zij, in opdracht van gemeentes, besturen en provincie, onderzoek uit, bijvoorbeeld naar de extra meerwaarde van de 3TStalige-scholen en naar de kwaliteit van cultuuronderwijs.


Alle grippers