Wat is Grip?

Taalonderwijs in Friesland is in principe altijd meertalig onderwijs.
Fries en Engels zijn verplichte onderdelen binnen het reguliere taalonderwijs in Friesland en alle scholen in het primair- en voortgezet onderwijs moeten visie en beleid ontwikkelen op het gebied van integraal meertalig onderwijs. Om de ontwikkeling van leerlingen beter te kunnen volgen, worden de evaluatie-instrumenten dan ook afgestemd op deze drie talen.

Ontwikkeling
In 2013 is de werkgroep Evaluaasjesysteem Frysk gestart. Later werd hier de naam Grip aan verbonden. Om te kunnen garanderen dat het systeem aansluit bij de wensen uit het veld, zijn er inmiddels een aantal veldraadplegingen geweest en zijn verschillende leerkrachten en docenten uit het basis- en voortgezet onderwijs betrokken bij het ontwikkelen van de verschillende instrumenten.

Evaluatiesysteem
Sinds 2014 is de Provincie Fryslân eindverantwoordelijk voor het Fries binnen het taalonderwijs. Met financiële ondersteuning van de Provincie is de ontwikkeling van het evaluaasjesysteem Frysk in een stroomversnelling terecht gekomen. Het doel is dat scholen vanaf augustus 2016 gebruik kunnen maken van verschillende instrumenten om de taalontwikkeling van hun leerlingen te volgen.

De evaluatieinstrumenten zijn gekoppeld aan de verschillende leerdoelen, zoals die beschreven zijn in het referinsjeframt Frysk (rrF).
Voor alle leerlingen zijn er doelen op maat geformuleerd die bij de taaldomeinen: luisteren, in gesprek, spreken en schrijven, horen. De verschillende leerdoelen zijn gekoppeld aan het vernieuwde leerstofaanbod Frysk.

Opbrengstgerichte Leeromgeving

Nu het aanbod, lesdoelen per domein en evaluatie instrumenten digitaal aan elkaar gekoppeld worden, ontstaat een opbrengstgerichte leeromgeving waar leerkrachten en leerlingen hun taalleertraject kunnen uitstippelen en volgen. Zo krijgen leerlingen en leerkrachten meer grip op de individuele taalontwikkeling in een meertalige omgeving.