Grip op woordschat en grammatica (Fries)

Wat wordt gemeten?

Taalverzorging: woordenschat, morfologische- en grammaticale kennis

Over welk domein uit het RRF gaat het?

Domein schrijven, onderdeel taalverzorging op A1 tot en met C2 niveau

Voor welke groepen is het instrument?

Foar-Frisiatoets Basisonderwijs: groep 5 en 6
Voorgezet onderwijs: basisvorming vmbo-BB/BK
Frisiatoets Basisonderwijs: groep 7 en 8
Voorgezet onderwijs: basisvorming vmbo-GT, havo en vwo en bovenbouw vmbo-GT
Nei-Frisiatoets Voortgezet onderwijs: tweede fase (havo en vwo)

Afname

De Frisiatoets is een digitaal instrument, die klassikaal gemaakt kan worden. Het maken van de toets kost tussen de 15 en 30 minuten. De toets wordt automatisch nagekeken, de leerkracht en de leerling kunnen direct de toetsresultaten bekijken.

 

Hoe vaak?

Twee keer per jaar: aan het begin en aan het eind van het schooljaar

Hoe kan ik de informatie gebruiken voor mijn onderwijs?

De nulmeting aan het begin van het jaar geeft het rrF-niveau, waarop de leerling kan instappen met oefeningen. De eindmeting geeft aan of de leerling progressie heeft gemaakt in vergelijking met de nulmeting. De uitkomsten kunnen gebruikt worden om de leerlingen in homogene dan wel heterogene groepjes te plaatsen.

Voor welke scholen geschikt?

De toets is geschikt voor scholen die een gedegen Fries aanbod hebben op het gebied van schrijven.

De saneamde Frisiatoets is in digitaal ôf te nimmen toets dy’t de taalkennis fan it Frysk op it mêd fan idioom, syntaksis, morfology en semantyk mjit. De toets bestiet út sechstich items en elk item hat fjouwer antwurdmooglikheden. Mei-inoar foarmje dy items in frij betroubere en falide skaal om it taalkennisnivo fan learlingen fêst te stellen.

De Frisiatoets kin brûkt wurde as ynstaptoets en as folchynstrumint. De toets jout in yndruk fan wat de learlingen witte fan de Fryske taal. Hoefolle oft dat seit oer hoe goed oft sy it Frysk brûke kinne, is ûnwis. It jout op syn heechst in yndikaasje fan it nivo en dat kin de learaar helpe om it programma op de learling(en) ôf te stimmen. Troch de toets troch de jierren hinne in pear kear ôf te nimmen kin de learaar ek in yndruk krije fan de fuortgong fan de learling/groep learlingen.

De bedoeling is om fan de toets in (Frys)lânlik noarmearre ynstrumint, in standerttoets, te meitsjen.

Projektlieder: reitze.jonkman@nhl.nl

IMG_7549
Jurjen Kingma, Reitze Jonkman (projectleider), Alex Riemersma

Projekt voortgang

Grip op wurdskat en grammatika (Frisia) Complete 90% Fases 4 / 5

90%

4 van 5 kompleetFases

  • Fase 1: Ferantwurding nijsbrieven en rapport Frisiatoets
  • Fase 2: Ferantwurding Lêzingen en artikel Frisiatoets
  • Fase 3: Ferantwurding artikel Foar-Frisiatoets
  • Fase 4: Ynventarisaasje en pilor items foar Nei-Frisiatoets
  • Fase 5: Ofname wurkferzje en ferantwurding Nei-Frisiatoets