• Home
 • /Over Grip
 • /Grip op mondelinge taalvaardigheid en schrijfvaardigheid

Grip op mondelinge taalvaardigheid en schrijfvaardigheid

Wat wordt geobserveerd?

Met dit observatie-instrumentarium kan de ontwikkeling van mondelinge taalvaardigheid en schrijfvaardigheid van leerlingen in het basisonderwijs en onderbouw voortgezet onderwijs gevolgd worden. Leerkrachten kunnen hun leerlingen volgen op weg naar de ‘complete’ beheersing van een genre, in een meertalige situatie waarin Frysk en Nederlands (evt Engels) naast elkaar gebruikt worden in het onderwijs.

Over welk domein uit het RRF gaat het?

De observatie-instrumenten zijn gericht op de domeinen in gesprek, praten en schrijven. Binnen deze domeinen betreft het een reeks genres.

Voor welke groepen is het instrument?

Basisonderwijs, onderbouw: vier instrumenten gericht op de genres:

navertellen, deelname aan een overlegleergesprek, deelname aan fantasiespel en ontluikende geletterdheid.

Basisonderwijs, middenbouw en bovenbouw: Elf instrumenten gericht op de genres: overleg, discussie, interview, mondelinge presentatie, mondelinge instructie, boekbespreking, mondeling betoog, schriftelijk verslag, brief, schriftelijke instructie en recensie.

Voorgezet onderwijs, onderbouw: Elf instrumenten gericht op de genres: besluitvormende discussie, mening vormende discussie, interview, informatieve presentatie, mondeling betoog, brief, verslag, instructie, recensie, krantenbericht en schriftelijk betoog.

Afname

De scholen kunnen zelf kiezen welke observatie-instrumenten ze willen inzetten en hoe vaak. De leerkracht observeert individuele leerlingen (of een groepje bij de groepsgesprekken) aan de hand van observatiepunten en noteert (digitaal of op papier) hoe de geobserveerde leerling scoort op deze punten.

Hoe kan ik de informatie gebruiken voor mijn onderwijs?

Dit instrument kan gebruikt worden om:

 • de ontwikkeling van de mondelinge taalvaardigheid van leerlingen te volgen
 • de ontwikkeling van de schriftelijke taalvaardigheid van leerlingen te volgen
 • een taalportfolio te maken
 • feedback te geven aan leerlingen
 • als leerkracht meer zicht te krijgen in de verschillende genres
 • de observatievaardigheid van leerkrachten te versterken

Voor welke scholen geschikt?

De observatie-instrumenten zijn geschikt voor alle scholen in Fryslân die leerlingen onderwijs bieden op onderwerpen binnen de domeinen in gesprek, praten en/of schrijven. Elke school kan zelf de observatie-instrumenten selecteren die aansluiten bij het onderwijsaanbod Frysk op de school.

Wat hâldt it observaasje-ynstrumint mûnlinge taalfeardigens en skriuwfeardigens yn?

It is in observaasje-ynstrumint om de mûnlinge en skriftlike taalfeardigens te folgjen yn ferskate sjenres. It ynstrumint jout, wêr mooglik, in yndikaasje foar it behearsingsnivo yn it Frysk op basis fan it Referinsjeramt Frysk.

Foar wa is it bedoeld?

It is bedoeld foar learlingen fan groep 1 oant en mei 8 fan it basis ûnderwiis en foar learlingen fan de ûnderbou fan it fuortset ûnderwiis.

Hoe kinst it brûke?

It kin brûkt wurde om:

 • de ûntjouwing fan de mûnlinge taalfeardigens fan bern te folgjen.
 • de ûntjouwing fan de skriftlike taalfeardigens fan bern te folgjen
 • in taalportfolio oan te lizzen
 • feedback te jaan
 • as learkrêften mear grip te krijen op de ferskate sjenres
 • de observaasjefeardigens fan learkrêften te fersterkjen

 

Wêrom dit observaasje-ynstrumint?

Der binne oant no ta gjin ynstruminten beskikber foar learkrêften om de ûntjouwing fan mûnlinge en skriftlike taalfeardigens yn ferskate sjenres te folgjen.

 

Wannear brûkst it?

Yn it team moat de ynsetberheid fan it ynstrumint bepraat wurde. Men moat mei elkoar oerlizze en in kar meitsje út de ferskate ynstruminten.

 

Projektlieder: a.walsweer@nhl.nl

 

IMG_7545
Albert Walsweer (projectleider), Janke Singelsma, Maaike Pulles en Sjoeke Faasse (ontbreekt op de foto)

Projekt voortgang

Grip op mûnlinge taalfeardigens en skriuwfeardigens Complete 65% Fases 2 / 4

65%

2 van 4 kompleetFases

 • Fase 1: observaasjeynstruminten foar midden- en boppebou fan PU
 • Fase 2: observaasjeynstruminten foar de ûnderbou PU
 • Fase 3: observaasjeynstrumint foar de ûnderbou fan it FU
 • Fase 4: digitalisearring fan de ynstruminten