Grip op Methodegebonden evaluatie

Wat wordt gemeten?

Taalontwikkeling Frysk, in het basisonderwijs gekoppeld aan de nieuwe methode Fries voor het po (Spoar8) en in het voortgezet onderwijs gekoppeld aan de methode Searje-36.

Over welk domein uit het RRF gaat het?

De methodegebonden evaluaties zijn gericht op de domeinen verstaan, in gesprek, praten, lezen en schrijven.

Voor welke groepen is het instrument?

Basisonderwijs: groep 5, 6, 7 en 8
Voorgezet onderwijs: klas 1 en verder

Afname

De methodegebonden evaluaties bestaan uit meerdere toetsen en andere vormen van evaluatie per jaar, zie de tabel door hier te klikken.

Hoe kan ik de informatie gebruiken voor mijn onderwijs?

De methodegebonden evaluaties zijn formatief van aard en geven inzicht in de taalontwikkeling in relatie met het rrF.

Voor welke scholen is het instrument geschikt?

De methodegebonden evaluaties zijn geschikt voor alle scholen in Fryslân die werken met (onderdelen van de) genoemde methoden. Elke school kan zelf kiezen welke toetsen en evaluaties passen bij het aanbod van de school.

Metoadebûne toetsen binne evaluaasjes/observaasjes, op basis fan de útwurking fan it ERK, foar alle jierren fan it p.û. en de ûnderbou fan it f.û. De toetsen binne ûnderdiel fan de learlinen en materialen fan de metoade(s) Frysk. It binne foar in grut part formative evaluaasjes dy’t geskikt binne foar opbringstrjochte wurkjen, wêrby’t útkomsten fan de evaluaasjes learlingen en dosinten stypje en stjoere yn harren lear- en ûnderwiisproses. Se jouwe in soad feedback oer it nivo en de fuortgong fan it learen. De metoadetoetsen wurde yntegraal ûnderdiel fan it learlingfolchsysteem (projekt 5), dat keppele wurdt oan de nije digitale learomjouwing(en).

Projektlieder: w.deboer@afuk.nl

IMG_7551
Wim de Boer (projectleider), Lisa Boersma, Ate Grijpstra

Projekt voortgang

Grip op metoadebûne toetsen Complete 92% Fases 2 / 3

92%

2 van 3 kompleetFases

  • Fase 1: Ynventarisaasje fan (besteande) metoadebûne evaluaasjes
  • Fase 2: It meitsjen fan nije evaluaasjes en it oanpassen fan besteande evaluaasjes op basis fan it rrF
  • Fase 3: Untwikkelje fan yntegrearre evaluaasje foar stavering en grammatika fia de meunstertún (game)