Grip op begrijpend lezen

Wat wordt gemeten?

Begrijpend lezen Fries

Over welk domein uit het RRF gaat het?

Domein lezen, onderdeel begrijpend lezen A1 tot en met B1 niveau

Voor welke groepen is het instrument?

Basisonderwijs: groep 5, 6, 7 en 8

Voorgezet onderwijs: klas 1

Afname

De toets Lêsbegryp is een digitaal instrument, dat klassikaal gebruikt kan worden. Elke toets bestaat uit drie teksten: één fictie, één informatief en één persoonlijk, met gemiddeld 10 vragen per tekst. Het maken van de toets kost ongeveer 40 minuten. De toets wordt automatisch nagekeken, de leerkracht (en de leerling?) kan direct de toetsresultaten bekijken.

 

Hoe vaak?

Eén keer per jaar

Hoe kan ik de informatie gebruiken voor mijn onderwijs?

De toets Lêsbegryp geeft inzicht in de vaardigheid begrijpend lezen Fries van de leerling ten opzichte van de andere leerlingen in Fryslân. De resultaten van de toets geven inzicht in welke leerlingen extra ondersteuning of oefenmateriaal nodig hebben om het begrijpen van geschreven Fries beter te beheersen.

Voor welke scholen geschikt?

Het instrument is geschikt voor scholen die een gedegen Fries aanbod hebben op het gebied van Fries lezen.

De toetsen Begripend lêzen mjitte by de learlingen it begryp fan Fryske teksten op har eigen nivo. Der komme toetsen beskikber foar groep 5 p.û. oant en mei klasse 1 f.û. Alle jierren kinne jo in toets ôfnimme, dêr’t de resultaten fan yn it folchsysteem GRIP komme. De toetsen wurde noarmearre ûnder learlingen yn Fryslân en jouwe ynsicht yn wêr’t jo learling stiet yn it lêsbegryp. De toetsen binne digitaal, en wurde automatysk troch de kompjûter neisjoen.

Wêrom lêsbegryp?

Lêzen is in belangrike feardigens op skoalle. Ek foar bern dy’t muoite hawwe mei it Frysk praten, is it lêzen fan teksten in goede manier om yn kontakt te kommen mei de taal. Dêrneist foarmet lêzen de basis fan wurdbyld, dat wichtich is by it skriuwen fan it Frysk. Hoewol’t op skoalle it lêzen ornaris yn it Nederlânsk oanleard wurdt, wol dat net sizze dat men dan automatysk ek goed Frysk lêze kin. Dizze toetsen litte sjen yn hoefiere jo learling it begripen fan Fryske teksten yn de macht hat. Boppedat is lêzen ek in toetsbere feardigens dy’t, yn tsjinstelling ta skriuwen en praten, mei mearkarfragen mei behelp fan de kompjûter toetst wurde kin. Hjirtroch wurdt in toetsresultaat objektyf, want der is gjin diskusje nedich by it neisjen. It resultaat wurdt hjirmei better fergelykber mei de resultaten fan oare learlingen. Sa kinne wy de feardigens en de ûntwikkeling mjitte fan jo learling.

Projektlieder: jurjen.kingma@nhl.nl

IMG_7549
Jurjen Kingma (Projectleider), Reitze Jonkman, Alex Riemersma

Projekt voortgang

Grip op begripend lêzen Complete 92% Fases 4 / 5

92%

4 van 5 kompleetFases

  • Fase 1: Tekstsammeling
  • Fase 2: Itemskiruwen en digitalisearjen
  • Fase 3: Konsultaasje panels fan eksperts
  • Fase 4: Pilots draaien en analyze
  • Fase 5: Hantlieding en ferantwurding