• Home
  • /Foarûndersyk

Foarûndersyk

De fraach dy’t sintraal stiet yn dizze literatuerstúdzje is hoe’t de metoadebûne evaluaasje-
ynstruminten it bêste foarmjûn wurde kinne. Wat binne de ûntwikkelingen op it mêd fan it
evaluearjen fan taalûntwikkeling en wat betsjut dat foar it (fak) Frysk? De oare wichtige fraach is
hoe’t it ôfnimmen fan de evaluaasjes, en de gegevens dy’t dat allegear opsmyt, it bêste byholden
wurde kinne. Dat soe yn de foarm fan it evaluaasje- of taalûntwikkelingsfolchsysteem moatte, mar
de fraach is ek hjir hoe’t dat it bêste kin. Wat is bekend oer en wat binne aktuele ûntwikkelingen op it
mêd fan learlingfolchsystemen (LVS-en) en wat betsjut soks foar it evaluaasjesysteem foar it Frysk?

Schermafbeelding 2015-12-01 om 11.11.02

 

Download Foarûdersyk Metoadebûne evaluaasje LVS >>