•  
  •  

Hoe bou ik mei oan Grip?

Grip wurdt it evaluaasje-ynstrumintarium fan en foar de skoallen. Dêrom is brede belutsenheid fanút primêr en fuortset ûnderwiis nedich. Meld dy ek oan by ien fan ‘e projekten om mei te tinken oer it ûntwikkeljen fan ‘e ynstruminten en/of it ymplemintaasjetrajekt yn it ûnderwiis.

  1. Untwikkeljen digitale metoade-ûnôfhinklike Lêsbegrypstoetsen. Nim kontakt op mei: jurjen.kingma@nhl.nl
  2. Untwikkeljen digitale metoade-ûnôfhinklike FRISIA-toetsen. Nim kontakt op mei: reitze.jonkman@nhl.nl
  3. Untwikkeljen metoade-ûnôfhinklike observaasjeynstruminten. Nim kontakt op mei: a.walsweer@nhl.nl
  4. Metoadebûne evaluaasje. Nim kontakt op mei: w.deboer@afuk.nl
  5. Digitaal learlingfolchsysteem. Nim kontakt op mei: w.deboer@afuk.nl
  6. Kommunikaasje en ymplemintaasje. Nim kontakt op mei: e.goodijk@cedin.nl